Genomförda uppdrag

Nedan kan du läsa om sekretariatet avslutade uppdrag och projekt från externa uppdragsgivare.

Genusperspektiv på risk och säkerhet, 2016

I projektet Styrning och ledning, SoL, studerades betydelsen av organisatoriska och politiska förutsättningar och hinder, med fokus på ledningskultur, för hur ledarskap utövas på olika nivåer inom det kommunala arbetet på risk- och säkerhetsområdet – ur ett genusperspektiv. Ökad kunskap om styrning och ledning inom kommuners säkerhetsarbete främjar inte bara hållbar och ansvarstagande ledning inom enskilda verksamheter utan skapar också förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för medborgare. Projektet var ett uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Jämställdhetsintegrering Europarådet, 2015-2016

Sekretariatet har två år i rad fått i uppdrag av Europarådet att utbilda i jämställdhetsintegrering. Utbildningens målgrupp har bland annat varit utsedda jämställdhetsrepresentanter (gender equality rapporteurs) i alla rådets 47 kommittéer. Vid det första tillfället föregicks utbildningen av en mindre kartläggning gällande såväl behov som goda exempel på arbete med jämställdhetsintegrering. För mer information om arbetet med jämställdhet och  jämställdhetsintegrering på Europarådet, se http://www.coe.int/en/web/genderequality

Innovation och näringsliv, 2015-2016

2015 gjordes en kortare utbildningsinsats och en kartläggning för Nordiska Ministerrådet inom området innovation och näringsliv. På uppdrag av Ämbetsmannakommittén för näringspolitik (ÄK-N) genomfördes 2016 en djupare analys som resulterade i rapporten Jämställd innovation och näringsliv? Jämställdhetsanalys av den nordiska närings- och innovationssektorn.

Enkätstudie för Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet, 2015

Länsstyrelsen i Gotlands län gav i november 2015 Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att genomföra en mindre uppföljning av utvecklingsarbetet LUJ (Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet). I uppdraget ingick en mindre enkätstudie till samtliga särskilt sakkunniga i jämställdhet på Länsstyrelserna. En intervjustudie med tio chefer för social hållbarhet från tio olika länsstyrelser och med fem länsråd var också en del av uppföljningen. Enkätresultaten och intervjustudie finns sammanfattade och kortfattat analyserade i en rapport i enlighet med uppdraget. Uppdraget avslutades i januari 2016.

Förstudie för ESF-rådet, 2015

Inom det nationella programmet för Socialfonden 2014-2020 ska hållbar utveckling beaktas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Projekt som drivs med medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ska arbeta inkluderande principerna är jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Inom Myndighetssamverkan mellan Svenska ESF-rådet och Nationella sekretariatet för genusforskning, hade sekretariatet mellan februari och september 2015 i uppdrag att utföra en förstudie för kommande stödstruktur gällande de horisontella principerna, och att inom ramen för den inkludera en dokumentanalys. Till stöd för projektets arbete med principerna Jämställdhet och Tillgänglighet upprättades även en webbplats och en stödstruktur, kallad ESI Support. ESI Support drevs av Nationella sekretariatet för genusforskning, i samverkan med Svenska ESF-rådet, länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet. Förstudien, tillsammans med webbplatsen ESI-support avslutades och lämnades över till ESF-rådet hösten 2015.

Program Jämi, Jämställdhetsintegrering i staten, 2008-2010

Den 3 juli 2008 fick Göteborgs universitet (Nationella sekretariatet för genusforskning) regeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.

Uppdraget omfattade följande uppgifter:

  • vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering,
  • skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering,
  • informera om jämställdhetsintegrering, och
  • skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering.

Uppdraget pågick till och med 31 december 2010. Läs mer om programmet på Jämis arkiverades hemsida.