Ett tiotal studenter sitter i en föreläsningssal.

JiHU: Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping under 2016-2017 i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Därefter går uppdraget över till den nya jämställdhetsmyndigheten.

Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Regeringen lyfter fram lika möjligheter till karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden. Planen ska även beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av den ordinarie verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser. Lärosätena ska redovisa planen 15 maj 2017 och kontinuerligt rapportera åtgärder och resultat till regeringen under programperioden.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag att vara ett stöd i arbetet 2016-2017. Därefter går uppdraget över till den nya jämställdhetsmyndigheten. I uppdraget ingår att erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag, samordna kompetenshöjande insatser, anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och med andra myndigheter samt att sprida lärande exempel.

Stödet som erbjuds ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena. För närvarande erbjuder sekretariatet stöd till 60 statliga myndigheter inom ramen för regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter, bland annat Universitetskanslerämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova, DO, Myndigheten för yrkeshögskolan och CSN. Stödet till lärosätena kommer att samordnas med dessa och andra myndigheter med koppling till högskolesektorn.

Kontakt

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare
E-post: lillemor.dahlgren@genus.gu.se

Relaterat material

Kunskapsunderlag

Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämställda villkor.

Läs mer om jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.