Pilotprojekt om könsbundna studieval

Som ett led i arbetet med att minska snedrekrytering baserad på kön har Högskolan i Borås initierat ett pilotprojekt som utförs med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Högskolan i Borås arbetar med jämställdhetsintegrering med fokus på två utvecklingsområden; karriärvägar och könsbundna studieval.

För området könsbundna studieval har högskolan valt att genomlysa tre utbildningsprogram utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Detta arbete utförs med stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning i form av rådgivning och utbildning. Därefter ska pilotutbildningarnas programansvariga implementera förändringsarbetet.

Inledningsvis har sekretariatets forskningssamordnare träffat representanter från högskolan för att få en bild av nuläget och identifiera kunskapsbehoven. Nästa steg handlar om att förbereda programansvariga lärare inför det omfattande tolkningsarbete som behövs för att genomlysa hur examensmålen kan förstås ur ett genusperspektiv och hur utbildningen sedan kan utformas.

Genom sakkunskap inom genusvetenskap utför forskningssamordnaren en grundlig undersökning som sträcker sig från kursinnehåll till den psykosociala studiemiljön.

Läs mer i artikeln ‘Pilotprojekt för en inkluderande högskola’

KONTAKT
Kajsa Widegren, forskningssamordnare E-post: kajsa.widegren@genus.gu.se