Tidigare uppdrag

Nedan kan du läsa om sekretariatet avslutade uppdrag och projekt från externa uppdragsgivare.

Pilotprojekt Högskolan i Borås, 2018

Som ett led i arbetet med att minska snedrekrytering baserad på kön initierade Högskolan i Borås ett pilotprojekt som utfördes med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. Genom rådgivning och utifrån sakkunskap inom genusvetensp utförde Nationella sekretariatet för genusforsknings forskningssamordnare en undersökning av kursinnehåll och psykosocial studiemiljö.

GIG, Göteborgs universitet, 2012-2017

Centrum för genusforskning, GIG, var en resurs för forskare på Göteborgs universitet med syfte att främja högkvalitativ genusforskning och annan forskning med genusperspektiv. Som centrumbildning vid Göteborgs universitet finansierades GIG av medel från rektor under sex års tid, och som rektor beslutade var det organisatoriskt placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Information om GIG:s verksamhet finns förutom i universitetets diarium även arkiverad hos Kvinnsam – nationellt bibliotek för genusforskning.

Sidoevent inför toppmöte i Göteborg, 2017

På uppdrag av jämställdhetsminister Åsa Regnér anordnade Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med Socialdepartementet i november 2017 konferensen How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth i Göteborg. Syftet med konferensen, som samlade EU-ministrar med ansvar för jämställdhet, företrädare för arbetsmarknadens parter, forskare, EU:s jämställdhetsinstitut samt civilsamhällesorganisationer, var att sätta fokus på jämställdhetsfrågor inför toppmötet i Göteborg om arbetsmarknads- och socialpolitik senare samma månad.

Jämställdhetsintegrering Folkbildningsrådet, 2017

Folkbildningsrådet gav Nationella sekretariatet för genusforskning i uppgift att stödja folkhögskolor och studieförbund i deras arbete med jämställdhetsintegrering av sina verksamheter. Arbetet bestod av en inledande kartläggning för att identifiera behov och goda exempel, liksom kompetenshöjande insatser i form av workshops.

Jämställ.nu, 2009-2017

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Portalen lanserades i december 2009 och har drivits som en unik samverkanssatsning mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova. Åren 2014-2017 finansierades portalen inom ramen för regeringsuppdraget Jämställhetsintegrering i myndigheter, JiM. Från och med 2018 ligger ansvaret för Jämställ.nu på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsintegrering av myndigheter (JiM), 2013-2017

Nationella sekretariatet för genusforskning hade i uppdrag från regeringen att stötta myndigheter i att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Målet var att myndigheterna ännu bättre skulle bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Från och med 2018 har stöduppdraget tagits över av Jämställdhetsmyndigheten.

Stödet handlade om såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Sekretariatet  samordnade också kompetenshöjande insatser, anordnade forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifierade och spred lärande exempel samt sammanställde resultat av de berörda myndigheternas arbete.

JiM-programmet är en del i regeringens plattform för jämställdhetsintegrering, som förutom myndigheter även omfattar satsningar på regional och kommunal nivå såväl som på jämställdhetsintegrering i regeringskansliet. Utvecklingsprogrammet inleddes 2013-2014 med en pilotsatsning där 18 frivilliga myndigheter deltog. Inför 2015 utökades satsningen med 23 nya myndigheter och 2016 tillkom ytterligare 18 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag. Programmet löper fram till 2018.

Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU), 2016-2017

Nationella sekretariatet för genusforskning hade i uppdrag av regeringen att stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping under 2016-2017 i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Från och med 2018 har stöduppdraget tagits över av Jämställdhetsmyndigheten.

Nationella sekretariatet erbjöd stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag, samordnade kompetenshöjande insatser, anordnade nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och med andra myndigheter samt spred lärande exempel.

Genusperspektiv på risk och säkerhet, 2016

I projektet Styrning och ledning, SoL, studerades betydelsen av organisatoriska och politiska förutsättningar och hinder, med fokus på ledningskultur, för hur ledarskap utövas på olika nivåer inom det kommunala arbetet på risk- och säkerhetsområdet – ur ett genusperspektiv. Ökad kunskap om styrning och ledning inom kommuners säkerhetsarbete främjar inte bara hållbar och ansvarstagande ledning inom enskilda verksamheter utan skapar också förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för medborgare. Projektet var ett uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Jämställdhetsintegrering Europarådet, 2015-2016

Sekretariatet har två år i rad fått i uppdrag av Europarådet att utbilda i jämställdhetsintegrering. Utbildningens målgrupp har bland annat varit utsedda jämställdhetsrepresentanter (gender equality rapporteurs) i alla rådets 47 kommittéer. Vid det första tillfället föregicks utbildningen av en mindre kartläggning gällande såväl behov som goda exempel på arbete med jämställdhetsintegrering. För mer information om arbetet med jämställdhet och  jämställdhetsintegrering på Europarådet, se http://www.coe.int/en/web/genderequality

Innovation och näringsliv, 2015-2016

2015 gjordes en kortare utbildningsinsats och en kartläggning för Nordiska Ministerrådet inom området innovation och näringsliv. På uppdrag av Ämbetsmannakommittén för näringspolitik (ÄK-N) genomfördes 2016 en djupare analys som resulterade i rapporten Jämställd innovation och näringsliv? Jämställdhetsanalys av den nordiska närings- och innovationssektorn.

Enkätstudie för Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet, 2015

Länsstyrelsen i Gotlands län gav i november 2015 Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att genomföra en mindre uppföljning av utvecklingsarbetet LUJ (Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet). I uppdraget ingick en mindre enkätstudie till samtliga särskilt sakkunniga i jämställdhet på Länsstyrelserna. En intervjustudie med tio chefer för social hållbarhet från tio olika länsstyrelser och med fem länsråd var också en del av uppföljningen. Enkätresultaten och intervjustudie finns sammanfattade och kortfattat analyserade i en rapport i enlighet med uppdraget. Uppdraget avslutades i januari 2016.

Förstudie för ESF-rådet, 2015

Inom det nationella programmet för Socialfonden 2014-2020 ska hållbar utveckling beaktas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Projekt som drivs med medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ska arbeta inkluderande principerna är jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Inom Myndighetssamverkan mellan Svenska ESF-rådet och Nationella sekretariatet för genusforskning, hade sekretariatet mellan februari och september 2015 i uppdrag att utföra en förstudie för kommande stödstruktur gällande de horisontella principerna, och att inom ramen för den inkludera en dokumentanalys. Till stöd för projektets arbete med principerna Jämställdhet och Tillgänglighet upprättades även en webbplats och en stödstruktur, kallad ESI Support. ESI Support drevs av Nationella sekretariatet för genusforskning, i samverkan med Svenska ESF-rådet, länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet. Förstudien, tillsammans med webbplatsen ESI-support avslutades och lämnades över till ESF-rådet hösten 2015.

Program Jämi, Jämställdhetsintegrering i staten, 2008-2010

Den 3 juli 2008 fick Göteborgs universitet (Nationella sekretariatet för genusforskning) regeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.

Uppdraget omfattade följande uppgifter:

  • vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering,
  • skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering,
  • informera om jämställdhetsintegrering, och
  • skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering.

Uppdraget pågick till och med 31 december 2010. Läs mer om programmet på Jämis arkiverades hemsida.