Jämställd forskningsfinansiering i EU

Genderaction är ett EU-finansierat projekt som syftar till att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länder. Nationella sekretariatet för genusforskning sitter med i projektets referensgrupp för att säkerställa överbryggningen mellan riktlinjer och praktik.

Nationella sekretariatet för genusforskning är Associate Partners i Genderaction, vilket innebär att man sitter med i den referensgrupp som återkopplar kring de olika ländernas så kallade road maps eller riktlinjer för jämställdhetsintegrerad forskningsfinansiering inom EU och Horisont 2020.

Syftet med Genderaction är att skapa nationella riktlinjer för jämställdhetsintegrering av forskning. Förhoppningen är att projektet kommer att leda till bättre samordning av insatser för jämställdhet inom European Research Area, ERA, och ramprogrammen för forskning och innovation.

Arbetet bedrivs i samverkan mellan företrädare för flera olika discipliner, som livs-, samhälls- och statsvetenskap. Swafs, Science With And For Society, finansierar projektet, som pågår till och med 2020.

Kontakt
Kajsa Widegren E-post: kajsa.widegren@genus.gu.se