Call for papers

g14 vill samla det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning utgör. Konferensen ska skapa förutsättningar för kritisk granskning, erbjuda utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer. Konferensen ska stimulera till samverkan mellan olika akademiska discipliner kring forskning som berör genus i hela dess komplexitet och mångfald.

Ambitionen är att öppna för diskussion mellan praktiker och forskare för att gemensamt ringa in och adressera maktfrågor. Samtal och möten ska få ta plats och lyftas fram! Därför välkomnar vi särskilt förslag till hela paneler, öppna debatter och rundabordssamtal, samt andra alternativa och innovativa former för presentationer. Samtidigt finns som vanligt utrymme för anmälan av enskilda artiklar och posterpresentationer. Deltagare från hela Norden är välkomna.

Att utmana makten i teori, metod och praktik

Konferensen handlar om att utmana makt på olika sätt. Det handlar om strukturell och diskursiv makt. Det handlar också om demokratisk och subversiv makt. Makt på arbetsmarknaden, i sjukvården, skolan, äldrevården, socialtjänsten, kulturen och politiken. Makt över kroppen, historien, minnet, skrivandet, reflekterandet. Makt i språket, konsten, och litteraturen. Makt över naturen, platsen, miljön, hållbar utveckling, teknik och IT. Makt bland medarbetare, forskare, ledare, praktiker och aktivister. Hur kan vi förstå och utmana normer och sociala hierarkier i historien och i samtiden, samt nya former av diskriminering, exploatering och exkludering? Vilka strategier kan tillämpas för motstånd, förskjutning och förändring? Vilka flyktlinjer framträder i aktuell genusvetenskaplig teori, metod, praktik, och pedagogik?

Inspiration till alternativa former

Konferensen g14 är aktuell för alla, såväl inom som utanför akademins väggar. Vi välkomnar skilda former av bidrag från olika ämnesdiscipliner och verksamhetsområden. Vi vill gärna öppna konferensens så långt det är möjligt – men vi behöver din, dina kollegors och din/a organisation/ers hjälp. Skicka in förslag på presentationer, workshops, paneler, seminarier, och alternativa arrangemang när registreringen öppnar i slutet av januari (max 300 ord). Du får gärna diskutera dina idéer med oss. Tänk stort, tänk smått! Flytta gränser, perspektiv, metoder, handlingar och tanketraditioner. Problematisera praktiker och utforska alternativ! Bidrag och presentationer välkomnas inom samtliga områden och gärna tillsammans med andra i oväntade konstellationer. Vi välkomnar skilda erfarenheter av att utmana makten och även innovativa former för ifrågasättanden, utforskande och analyser.