Call for papers

g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering samlar hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Konferensen ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister. Konferensen syftar till att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.

Konferensens innehåll består av deltagarnas bidrag och nu öppnar vi upp för era förslag på presentationer. Det kan vara enskilda paperpresentationer, likväl som hela paneler, öppna debatter och rundabordssamtal, samt andra alternativa former för presentationer. Deltagare från hela världen är välkomna att presentera. Konferensspråk är svenska och engelska. Det är också möjligt att föreslå sessioner på andra språk.

Genusforskning växer fram i samverkan med sin kontext. Konferensen relaterar till aktuella samhällsutmaningar, lokalt och globalt, och diskuterar hur genusforskning kan bidra till att förstå och interagera med större skeenden i den värld vi lever i. Konferensen namn, Gränser, mobilitet och mobilisering syftar på geopolitiska, sociala och klimatrelaterade händelser som påkallar vår uppmärksamhet och manar oss till handling.

Gränser, mobilitet och mobilisering

Vi välkomnar fördjupade och problematiserande diskussioner kring gränser, mobilitet och mobilisering. Konferensen tolkar dessa begrepp brett och ser att de kan rymma frågor och forskning relaterat till bland annat kön, sexualitet, globalisering, ekonomi, juridik, historia osv. Vidare ser vi ser gärna bidrag som undersöker repression, maktutövande och meningskonstruktioner kopplade till nationsgränser, minoritetspositioners epistemologi, Skandinaviens koloniala historia, men också motstånd och mobilisering i relation till kolonialt förtryck, återupprättade nationella gränskontroller och strukturell rasism. Vi välkomnar också frågor om genusforskningens disciplinära gränsdragningar och rörlighet, samt bidrag som undersöker hur vi kan öppna för mellanförskap och överskridande bortom ett binärt tänkande kring genus. Konferensen ser gärna bidrag som undersöker hur genusforskning och feminism kan fungera som resurser i utvecklingen av teknologier, konst, vetande och kritiska perspektiv inom områden som design, teknikvetenskap och naturvetenskap, kulturellt skapande och kulturarv samt som resurs för kreativa, nyskapande projekt.

Genusforskningens ansvar och osynliggörande

I Sverige fick 1999 fem grupper särskild status som nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt samer, som genom grundlagen har status som urfolk. g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering vill uppmärksamma dessa grupper och särskilt uppmuntra presentationer om genusforskningens ansvar och tradition av blindhet gentemot dessa grupper. 2017 firas dessutom 100-årsjubileet av det första nationsöverskridande samiska landsmötet. Konferensen vill lyfta fram denna historiska händelse och ser gärna bidrag som lyfter fram detta möte, samt samisk, feministisk aktivism historiskt och i nutid.

Forskningspolitik & forskningens villkor

Dessutom vill vi stimulera kritiska forskare inom alla forskningsområden att tänka strategiskt kring de finansieringsmöjligheter som den nya forskningspropositionen stipulerar (oktober 2016). Därför kommer g16 att presentera och påbörja en kritisk diskussion om propositionens viktigaste punkter. Konferensen välkomnar presentationer om genus och forskningspolitik, berednings- och bedömningspraktiker inom akademin.