Plattform för större svenskt genomslag i SwafS

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i en nystartad påverkansplattform som ska främja bland annat genusperspektiv i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt.

För att öka det svenska deltagandet i Swafs, Science with and for Society, som är ett delprogram inom Horisont 2020, har den nationella plattformen ”Påverkan, samverkan, medverkan – en plattform för större svenskt genomslag i Swafs” startats. Den finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som är nationell kontaktpunkt för H2020. Påverkansplattformen ska bland annat förmedla kunskap till olika aktörer om Swafs delområden, medvetandegöra att dessa dimensioner behöver skrivas fram i projektansökningar för att beviljas anslag, samt verka som kontaktpunkt mellan organisationer och forskare nationellt och internationellt.

Nationella sekretariatet för genusforskning är en av ett femtiotal aktörer som deltar i plattformen. Sekretariatets främsta uppgift i projektet är att verka för genusperspektiv inom forskning och att bidra till att skapa kontakter med forskare och experter inom området genus och jämställdhet. Sekretariatet har en samordnande roll i arbetet med genus inom plattformen och aktiviteter planeras både i Bryssel och i Sverige. En webbplats kommer att utvecklas och fungera som kontaktnod och kunskapsbank. Arbetet pågår under 2016-2018.

Kontaktperson
Fredrik Bondestam, forskningssamordnare Mobil: +46(0)766-22 92 38 E-post: fredrik.bondestam@genus.gu.se