Homosocialitet

Homosocialitet innebär enkelt uttryckt att endast personer av ett kön deltar i, eller kraftigt dominerar, ett visst socialt sammanhang. Begreppet utvecklades inom könsforskningen för att förklara hur män identifierar sig med, söker sig till och förstår sin sociala position i förhållande till andra män. Kvinnor blir uteslutna ur dessa sociala sammanhang, dels för att inte störa den ofta ganska intima kulturen, och dels för att de utifrån etablerade maktordningar inte har de ekonomiska, sociala och politiska resurser som anses göra det värt att dra in dem i umgänget (se även makt). Lite skämtsamt talas ibland om beslut som fattas i bastun, eller på golfbanan. Det är exempel med anknytning till verklighetens homosociala sammanhang, där män traditionellt träffas i informella sammanhang som kvinnor inte är inbjudna, eller uttalat välkomna, till.

Begreppet manligt homosocialt begär, pekar på hur de homosociala grupperingar som mäns överordning vilar på ofta har ett kluvet förhållande till sexualitet. Samtidigt som den enkönade gemenskapen kan vara väldigt intim, kan det höra till jargongen att ge uttryck för homofoba stämningar (se även heteronormativitet). Exemplen kan hämtas från såväl exklusiva herrklubbar som hockeylagens omklädningsrum.

Homosocialitet kan få genomslag i rekryteringsprocesser eller utnämningsprocesser till till exempel styrelser (se även kvotering). Män får fördelar av att söka sig till och efterlikna andra män och tenderar att välja ut fler män till sin grupp eller sammanhang. Inom organisationsforskning visas hur ett fåtal kvinnors närvaro i ett manligt homosocialt sammanhang blir väldigt synlig, och att det gör att kvinnors särart starkt betonas. För kvinnor som vill nå viktiga positioner blir den logiska strategin istället att betona att de bidrar med något annorlunda.

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›