Intersex

Intersex är ett samlingsbegrepp för en rad olika medfödda tillstånd där personers fysiska könsutveckling inte följer en typisk utveckling. (Det kan handla om variationer i kromosomuppsättning, könskörtlar, hormonproduktion, inre eller yttre anatomi.) Det biologiska könet på en intersexperson kan alltså inte alltid entydigt definieras som kvinnligt eller manligt, utan uppvisar variationer som på ett eller flera sätt inte följer normen.

I länder med en utbyggd sjuk- och hälsovård, inklusive Sverige, sätts ofta behandlingar på intersexpersoner in under spädbarnstiden, innan barnet är gammalt nog att själv ge sitt medgivande. Det finns situationer då behandling är medicinskt motiverat, exempelvis hormonbehandling när barnet har en rubbning i binjurarna (CAH). Men ibland förekommer kirurgiska ingrepp även när det inte är medicinskt motiverat, med hänvisning att barn mår bäst av att passa in i tvåkönsnormen som säger att alla människor är entydligt kvinna eller man (se även binärt/linjärt kön, dikotomi). Detta har uppmärksammats av intersexpersoner själva, som strävar efter att få sina erfarenheter bemötta och respekterade även i den medicinska diskussionen. Ingreppen kan bland annat innebära omfattande ärrbildning och förlorad känsel.

I Sverige finns i princip ingen rättslig reglering, utan praxis vilar endast på formuleringen i patientsäkerhetslagen att all behandling inom svensk hälso- och sjukvård ska utgå från ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men det pågår en vetenskaplig kontrovers kring nyttan av dessa ingrepp. Colombia, Malta och Chile är de enda länderna i världen som uttryckligen har förbjudit operationer på barn med intersex-variation om de inte är medicinskt motiverade. I de nya etiska riktlinjerna för vården i Finland rekommenderas läkare att inte genomföra könskorrigerande ingrepp på spädbarn om de inte kan motiveras medicinskt.

Ibland visar det sig att det kön som en intersexperson tilldelats vid födseln inte överensstämmer med individens könsidentitet. I Sverige hänvisas i sådana fall personen till att genomgå liknande utredning som transpersoner som önskar genomgå könskorrigerande behandling. Detta trots att det snarare rör sig om att rätta till en medicinsk felbehandling.

Intersexualitet kallas också för DSD, en förkortning som traditionellt brukar utläsas som Disorder of Sex Development (ungefär ’störning av könsutveckling’). Denna medicinska term är kritiserad, inte minst av intersexpersoner själva, eftersom den utgår från en normativ förståelse av kön. Istället kan förkortningen utläsas som Diverse Sex Development eller Differences in Sex Development (ungefär ’olikheter i könsutveckling’).

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›