Patriarkat

Patriarkat kan förstås på många olika sätt, där det vanligaste är som ett system där män, oftast äldre män, har den ekonomiska, juridiska och politiska makten. Sverige, så som i stort sett alla länder/samhällen som vi känner till, har historiskt sett varit patriarkat. I denna förståelse finns det bara plats för två kön, därför beskrivs detta system numera ibland som ett cispatriarkat, ett patriarkat där männen med makt är cismän (se även cisperson/cis).

Sverige förstås idag inte som ett patriarkat i den konkreta bemärkelsen som beskrivs ovan. Den långa historien av patriarkat har dock påverkat och påverkar samhällssystemet så pass starkt att vi kan tala om patriarkala strukturer. Patriarkala strukturer kan med denna förståelse sägas ha starkt inflytande i allas våra liv, men det är ingenting som ensamt bestämmer en persons position i samhället eller familjen. Begreppet kan därför kritiseras för att vara för endimensionellt då faktorer som till exempel socioekonomiska faktorer (klass), etnisk/kulturell bakgrund och funktionalitet inte tas hänsyn till. För att ta arbetsmarknad som exempel så ser vi att löneskillnader inte bara existerar mellan gruppen kvinnor och gruppen män, utan till exempel en persons eller en persons föräldrars bakgrund både geografiskt och utbildningsmässigt kan påverka ens position på arbetsmarknaden och inkomst.

Patriarkatet är en djupt liggande samhällsstruktur som tydligt utgår från och förstärker heteronormativa föreställningar och som kan manifesteras på många olika sätt. Kunskap om patriarkat och patriarkala strukturer kan både användas för att beskriva, analysera och förstå hur ojämställdhet skapas och upprätthålls i dagens samhälle, och som en idé om hur det bör vara. Den patriarkala föreställningen om män som rationella, förnuftiga och politiska varelser, medan kvinnor ses som det motsatta, får som konsekvens att män anses bäst lämpade för att ha den ekonomiska, politiska och juridiska makten (se även dikotomi).

Det är idag inte tillåtet att ge kvinnor lägre lön på grund av att de är just kvinnor men vi vet att lönegapet mellan könen är fortsatt stort. Vi har idag inga formella hinder för kvinnor att delta på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män, eller för män att vara föräldralediga med sina barn men kvinnor gör fortfarande en större del av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Feministisk teori har visat att en rad normer, värderingar och sociala mekanismer bevarar patriarkala strukturer idag.