Queer

Queerbegreppet används för att ifrågasätta föreställningen att det finns två kön som är varandras motsatser, kvinnor och män, samt att kvinnor har begär till män och vice versa. Dessa föreställningar brukar kallas för heteronormen eller tvåkönsnormen (se även binärt/linjärt kön, norm/normkritik). En queer identitet kan innebära en önskan att i sin identitet inkludera alla könsidentiteter, könsuttryck och sexualiteter, eller att variera sina uttryck. Den i Sverige kanske vanligaste förkortningen för att benämna personer som inte ryms inom hetero- och tvåkönsnormen är HBTQ-personer (se även HBTQ(I)(A)(P)). Q betecknar där ”queer”, medan H står för ”homo”, B för ”bi” och T för ”trans”. Det är en förkortning som ständigt förändras – exempelvis står bokstaven I allt oftare med, vilket ska utläsas som intersexperson.

Själva benämningen ”queer” började användas av radikala aktivister på 1980-talet, och ordet användes tidigare som ett skällsord riktat främst mot homo-, bi- och transpersoner. Men inom queerteori betecknar benämningen inte en identitet, utan ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer kring kön och/eller sexualitet. Queerteori brukar användas som samlande benämning på olika teoretiska perspektiv som sedan 1980-talet utvecklats för att analysera sexualitet som historiskt betingade relationer, identiteter, strukturer och värderingar. Dessa perspektiv utgår från dels att fenomen som heterosexualitet, kvinna och man bör betraktas som sociala konstruktioner, dels ett ifrågasättande av sexuell identitet som en personlig egenskap.

 

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›