Nordiskt samarbete

De nordiska länderna liknar varandra på många sätt vad gäller synen på demokrati, jämställdhet och välfärd. Samtidigt ser jämställdhetspolitiken delvis olika ut. Därför är det meningsfullt för de nordiska länderna att lära av varandra, samarbeta och se vilka strategier som är mest effektiva för att uppnå olika politiska mål.

I över 40 år har de nordiska länderna haft ett samarbete på jämställdhetsområdet genom Nordiska ministerrådet. Det nordiska jämställdhetssamarbetet tar sin utgångspunkt i ett samarbetsprogram. Mellan 2015 och 2018 innehåller programmet två övergripande fokusområden: det offentliga rummet och välfärd och innovation. I programmet finns också två tvärgående teman: hållbar utveckling med fokus på mångfald och mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet.

De nordiska regeringarnas samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna i ministerrådet som träffas minst en gång om året. Däremellan leds det praktiska arbetet av Ämbetsmannakommittén för jämställdhet som består av representanter från samtliga länder och självstyrande områden.

För att få fram kunskap som kan fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden har Nordiska ministerrådet inrättat Nordisk information för kunskap om kön, NIKK. NIKK har till uppgift att samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv. NIKK ansvarar också för en nordisk stödordning där organisationer kan söka medel för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden. Uppdraget NIKK är placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning sedan slutet av 2012.

Nordiskt forskningssamarbete

För att stärka de nordiska ländernas satsningar på utbildning, forskning och innovation samarbetar de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna i Nordiska ministerrådet.

Nordens nationella forskningsråd har tillsammans med Nordiska ministerrådet inrättat institutet Nordforsk, som ansvarar för forskning och forskningssamarbete mellan de nordiska länderna. Nordforsk stödjer flera forskningsprogram, varav ett är ”Gender in the Nordic Research and Innovation Area” som syftar till att ta fram åtgärder för att öka andelen kvinnliga forskare.

Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är ett samarbete mellan forskningsråd i Norden. Nämnden stödjer samarbete mellan nordiska forskare genom att finansiera workshopar.

Skribent Nationella sekretariatet för genusforskning. Publiceringsdatum: 31 mars 2016
Bild Norden.org
Relaterat material