Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete

2015-10-08 12:37

Vinnovas regeringsledda satsning på forskning om metoder i jämställdhetsarbetet har nu haft slutkonferens. Är Vinnova redo för nästa steg? Det undrar genusforskaren Anna Wahl.

– Det finns inga quick fix i jämställdhetsarbetet, säger Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Hon deltog under måndagens slutkonferens för projekten i Vinnovas satsning ”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet.” I tio projekt har forskare från olika universitet och högskolor bedrivit studier som kan bidra till framsteg i det praktiska jämställdhetsarbetet.

Ett 30-tal genusforskare deltog under konferensen i Vinnovas lokaler i Stockholm. Varje projektgrupp fick tio minuter på sig att presentera sina resultat. Alldeles för lite tid, tyckte många, och samma kritik framfördes mot projekttiden som helhet. De totalt tio forskningsprojekten har pågått i knappt två år.

– Det är kort tid, säger Anna Wahl, men tillägger att projektgrupperna ändå har lyckats åstadkomma mycket.

Behov av uppföljning

Under konferensen gavs flera exempel på metoder och strategier i jämställdhetsarbete. Forskare från Högskolan i Halmstad berättade om projektet Origo, där normkritisk design används för att väcka frågor kring vems behov som tillgodoses inom till exempel brandförsvaret. Anna Wahl och forskarkollegan Charlotte Holgersson berättade om sitt projekt Eivor och Mai, där de har undersökt hur man kan jobba med olika gruppsammansättningar för att nå resultat i jämställdhetsarbetet.

Mia Heikkilä har följt arbetet i de tio projekten som forskarobservatör. Utifrån sin studie pekar hon ut fyra faktorer som verkar ha varit särskilt viktiga för att projekten skulle lyckas: Goda kunskaper om projektdesign och projektledning, goda ämneskunskaper och kunskap om förändringsarbete kopplat till genus- och jämställdhetsområdet.

– Alla de kunskaperna finns bland de här forskarna och det är viktigt att synliggöra, säger Anna Wahl.

Efter konferensen påminner hon om att det inte var Vinnova utan regeringen som tog initiativ till utlysningen för två år sedan. Nu hoppas hon att Vinnova ska ha fått upp ögonen för behovet av mer forskning på området.

– De behöver inte invänta uppdrag från regeringen. De kan utlysa medel ur sin egen budget, säger hon.

Hon föreslår att forskningsrådet börjar med en utlysning där de tio projektgrupperna kan söka medel för att följa upp sina projekt. Sophia Ivarsson, ansvarig för Vinnovas program Genus, mångfald och innovation, stänger inte dörren till det förslaget.

– Från Vinnovas sida finns alltid ett intresse av att följa upp. Frågan har varit på agendan sedan starten eftersom det inte fanns med i uppdraget från regeringen, säger hon.

Mångfald för bättre kvalitet

Anna Wahl ser ett fortsatt behov av att undersöka olika vägar i jämställdhetsarbetet. Genus- och jämställdhetsfrågor väcker starka känslor och det i sig tror hon kan vara ett hinder.

– Det blir ofta missförstånd och vissa känner sig anklagade. Då går de gärna i försvarsställning, och då når vi inte förändring, säger hon.

För att komma vidare krävs utrymme för samtal och kritiska reflektioner, tror hon.
– Vi måste lyckas skapa trygga arenor där vi kan få till samtal. Det är just det som de här projekten har lyckats med.

I sin forskning om jämställdhetsarbete inom filmbranschen ser Anna Wahl en utveckling i rätt riktning och hon tror att forskningsråden har en del att lära.

– Inom filmbranschen finns numera en tro på att mångfald förbättrar kvaliteten. Jag är inte säker på att forskningsråden verkligen ser det så, säger hon.

Vinnova har till uppgift är att förbättra förutsättningarna för innovation och Sophia Ivarsson tror att fler och fler får upp ögonen för samspelet mellan genusfrågor och innovation. Hon ser hur innovationsbegreppet har breddats till nya områden och nämner förra årets utlysning ”Mångfaldslabbet – normkritisk innovation” som exempel.

– Här finns forskning inom områden som vi inte har sett hos Vinnova tidigare, säger hon.

Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›