Omslag från boken Ras och vithet, med titeln skrivet i stora bokstäver

Ny bok: Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag

2017-05-08 14:37

I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet.

Boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang och är indelad i två avsnitt. Kapitlen i den första delen undersöker i första hand historiska fenomen och frågeställningar. I del två analyserar författarna debatter och förhållanden som rör dagens svenska vithet och samtida svenska rasrelationer.

Forskningsfältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier är fortfarande relativt nytt. Den här antologin visar att fältet växer och att det i dag pågår forskning om ras och vithet inom flera olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner.

Källa Studentlitteratur
visa fler nyheter ›