Ny forskningsöversikt om genus på energiområdet

2019-04-12 10:12

Jämställdhet och kunskaper om genus är nödvändiga för en rättvis och effektiv omställning till ett hållbart energisystem. Det visar en ny forskningsöversikt som Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten.

Forskning om genus på energiområdet tar upp frågor som: Vems behov prioriteras? Vems kunskap och perspektiv tas i anspråk för att göra omställningen? Utan en förståelse för hur olika insatser kan få andra effekter än de avsedda, bland annat för att män och kvinnor gör på delvis olika sätt, så är det svårt att veta hur insatserna skulle kunna göras mer effektiva eller bidra till en mer rättvis fördelning. Rapporten har skrivits av Ann-Sofie Kall som är forskare vid Linköpings universitet.

Ann-Sofie Kall

– När jag arbetade med rapporten slogs jag av att intresset för dessa frågor är kraftigt ökande. Det gäller både inom forskningen men också i samhället i stort. Det finns en stor potential i att involvera hela befolkningen i omställningen – både av rättviseskäl men också för att göra omställningen så effektiv som möjligt.

Med 1,3 miljarder som årligen fördelas till forskning är Energimyndigheten en av de största forskningsfinansiärerna i Sverige. Förutom att verka för de energi- och klimatpolitiska mål som antagits av Sveriges riksdag, bland annat genom att bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem, har myndigheten i uppdrag att främja jämställdhet vid fördelningen av medel till forskning och innovation samt att köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings- och innovationsverksamhet som finansieras.

För Energimyndigheten har rapporten gett nya insikter på området.

Josefin Thoresson

– Det här visar att vi behöver arbeta mer med oss själva och att vi behöver arbeta för att bidra till att förändra energiforskningen och energibranschen inifrån snarare än att bara uppmuntra kvinnor att arbeta med energiforskning och inom energibranschen. Om energibranschen inte välkomnar nya perspektiv och kompetenser så kommer vi ha svårt att öka andelen kvinnor som arbetar i sektorn, säger Josefin Thoresson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

I dag utgör kvinnor endast cirka 25 procent av de anställda i en bransch som är i stark utveckling och har ett behov av att attrahera kompetens från hela befolkningen. En del av den forskning som tas upp i rapporten pekar på att insatserna för att få fler kvinnor i branschen inte främst bör fokusera på att anpassa och stötta kvinnor. Istället är det branschen i sig självt som behöver berikas med fler perspektiv – inte minst sociala. Främjandet av jämställdhet och inkluderingen av genusperspektiv behövs för omställningen till ett hållbart energisystem.

visa fler nyheter ›