Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

2017-03-01 16:49

Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram nya vägledningar, inom ramen för sitt stöd till universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering, JiHU. – De tre vägledningarna hänger ihop. De ska vara en hjälp i att planera och förankra förändringsarbetet, utan att förlora problemet i fokus, säger projektsamordnare Boel Kristiansson.

Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Lärosätena ska ha upprättat en plan för arbetet den 15 maj 2017 och Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag att vara ett stöd till lärosätena.

Sekretariatet har tagit fram tre vägledningar: Inventera, Initiera och Planera. De bygger på erfarenheterna från uppdraget som stöd åt statliga myndigheter som sekretariatet sedan 2013 haft inom ramen för regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, liksom aktuell forskning om och utvärdering av jämställdhetsintegrering i offentlig sektor.

Problembaserat förhållningssätt

Vägledningen Inventera är en introduktion till jämställdhetsintegrering som sätter in strategin i ett akademiskt sammanhang.

Boel Kristiansson.

– Regeringsuppdraget började 2016, och en stor del av det året handlade om inventering och kartläggning av behov och problem, säger Boel Kristiansson. Arbetet gick i lite olika takt på olika lärosäten, beroende på vad för slags arbete som gjorts tidigare. Utifrån det var det viktigt att på ett systematiskt sätt ta sig an nästa steg.

Under hösten genomfördes träffar med lärosätenas ledningsgrupper, samt en nätverksträff för de personer som ska samordna förändringsarbetet på varje universitet eller högskola. Vägledningen Initiera utgår från det behov som kom fram där – att utifrån probleminventeringen formulera planen för det fortsatta förändringsarbetet, så att det i nästa skede kan konkretiseras i organisationerna.

– Det gäller att undvika fällan att göra alltför ideala målbilder, utan att istället se vad det är för konkreta ojämställdhetsproblem som behöver lösas och var i organisationerna det ska göras.

Vill underlätta samarbeten

Vägledningen Planera tar egentligen vid där den föregående slutade, med det problembaserade förhållningssättet, och ställer upp rubriker för hur planerna ska skrivas: Vad är problemet? Vad ska uppnås? Hur ska problemet lösas?

– Syftet med likartade rubriker är att lärosätena ska hitta områden där de kan ta hjälp av varandra, men också att skapa överblick över vilka insatser för jämställdhet som görs i sektorn och var det finns luckor. Detta är viktigt inte minst i planeringen av stödinsatserna.

När lärosätena är färdiga med sina planer, följer en implementeringsfas. Utifrån en analys av planerna kommer stödet till lärosätena utformas tematiskt för att stötta upp processerna. Utvecklingsarbetet kan organiseras på olika sätt, beroende på vilka problem det kopplas till, och det behöver stödet anpassas till.

Skribent Jimmy Sand
Bild Colourbox
Relaterat material

Vägledning: Inventera

Syftet med denna vägledning är att ge en introduktion till de lärosäten som ska initiera eller utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Vägledning Inventera ›

Regeringsuppdrag till lärosätena

Regeringen har gett i särskilt uppdrag till landets universitet och högskolor att bedriva ett arbete med jämställdhetsintegrering, 2016-2019.

Läs mer om regeringsuppdrag till lärosätena ›

Ett tiotal studenter sitter i en föreläsningssal.
visa fler nyheter ›