År 2012

Under året kretsade verksamheten kring tre teman, varav Hälsa var det som stod främst i fokus. Tidningen Genus utkom med ett nummer om detta tema, samt ett nummer vardera på temana Krig och fred respektive Spelplats staden.

Under året genomfördes också en del aktiviteter kring forskningens villkor. En stor del av verksamhetens fokus låg dessutom på arrangerandet av en nationell konferens för genusforskning.

Nationella konferensen g12

Konferensen gick av stapeln i Göteborg den 28-30 november 2012 och hölls huvudsakligen på Wallenbergs konferenscentrum på Göteborgs universitet. Inbjudan gick ut brett i flera olika kanaler, men riktade sig huvudsakligen till genusforskare. Cirka 200 forskare, lärare, studenter och praktiker deltog under konferensens tre dagar. Konferensprogrammet innehöll närmare 120 paperpresentationer under 8-9 parallella sessioner.

Konferensens inledande keynote av Margrit Shildrick, gästprofessor, Linköpings universitet, blev inställt på grund av sjukdom och ersattes med panelsamtalet ”I foajén eller på scen? Genusforskningen anno 2012 – reflektioner av Ulla Manns och Malin Rönnblom”.

Torsdagens öppna program “Allt ljus på genus”, då vi flyttade ut en av konferensens huvudtalare och ett rundabordssamtal i samarbete med Kvinnofolkhögskolan, drog fullsatt på parkett och första balkong på Stora teatern. Ulrika Dahl, docent Södertörns högskola höll keynote på temat ”Finn Fem(me) Fel: Reflektioner kring Feminism, Femininitet, Forskning och Framtidsvisioner i Folkhemmet”. Sista dagens keynote hölls av Vron Ware med titeln “War and the ‘white picture’: femininity on the frontline”. Konferensen stängdes sedan med att stafettpinnen övertogs av Centrum för genusvetenskap vid Umeå universitet, som står som värdar för g14.
Finansiellt stöd erhölls från Riksbankens Jubileumsfond. Konferensen arrangerades i samverkan med Sveriges genusforskarförbund.

Hälsa

Hearing i riksdagen den 29 mars

Doktoranden Lisa Harryson presenterade sin rapport Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy, 2002-2012. Närvarande vid hearingen var bl. a representanter för Fas, genusforskare från Umeå universitet samt politiker från socialutskottet.

Gender theories in Public Health research vid Umeå universitet

Konferensen arrangerades I samarbete med genus- och medicinforskare vid Umeå universitet. Huvudtalare vid konferensen var forskaren Toni Schofield från University of Sidney, Australien.

Samtal under politikerveckan i Almedalen

Helene Sandmark, docent i folkhälsovetenskap och redaktör för bokenPerspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, Ingrid Gidlund, biträdande distriktschef och programledare för Kvinnors hälsa, ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket, samt Ylva Johansson (S), vice ordförande för Arbetsutskottet, talade om frågor rörande kvinnors hälsa i arbetslivet.

Samtal på Forskartorget under Bok och Bibliotek i Göteborg

En halvtimmes paneldiskussion om män, hälsa och depression ”När man mår dåligt” med forskarna Ulla Danielsson, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt Claes Ekenstam, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, modererat av Inga-Bodil Ekselius.

Forskningens villkor

Dialogmöte på Näringsdepartementet om genus och innovation

Som ett inspel till regeringens arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi var sekretariatet med och anordnade ett dialogmöte om innovation och genus, på Näringsdepartementet, Stockholm, den 28 mars. Det var en heldagskonferens som arrangerades tillsammans med Regeringskansliet, Vinnova, Luleå tekniska universitet och Slimprojektet (ett EU-finansierat, klusterstödjande samarbete mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg). Medverkade gjorde bland andra Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör för Vinnova, Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, och Marita Svensson, Fiber Optic Valley.

EU:s ramprogram Horisont 2020

Sekretariatet arrangerade ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel 26 april för att belysa behovet av genusperspektiv i EU:s framtida forskningspolitik, Horisont 2020. Seminariet arrangerades tillsammans med Vinnova och EU-parlamentarikerna Kent Johansson och Marita Ulvskog. Sekretariatet presenterade några förslag för hur genusperspektiv kan integreras i Horisont 2020. Forskare gav exempel hur vad klimatforskningen skulle tjäna på ett genusperspektiv och flera EU-parlamentariker kommenterade förslagen. Seminariet var välbesökt och när EU-parlamentet senare presenterade sitt förslag till Horisont 2020 hade genusperspektivet en mer framträdande plats än tidigare i processen.

Seminariedag om hoten mot forskningens och utbildningens frihet

Den 24 augusti genomförde sekretariatet tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, en seminariedag om forskningens och utbildningens frihet och hoten mot denna. Bakgrunden till seminariedagen var den hätska debatt som förevarit där såväl enskilda forskare som forskningsmiljöer utsatts för både hot och trakasserier. Syftet var att skaffa en gemensam bild av situationen och diskutera möjligheterna för stöd till forskare och lärare, samt hitta strategier för att värna forskningens frihet för forskningsområden som kan uppfattas som kontroversiella.

På seminariet medverkade bland andra rektorerna Pam Fredman, Göteborgs universitet, och Kåre Bremer, Stockholms universitet, Git Claeson Pipping från Sulf och Anna Wahl från Vetenskapsrådets Expertgrupp för genus.

Övriga utåtriktade aktiviteter

Mediedagarna, Göteborg den 8-9 mars

På Internationella kvinnodagen, den 8 mars, arrangerade sekretariatet tillsammans med Jämställ.nu ett seminarium om mansdominansen bland medieröster i det globala nyhetsflödet: ”Män vet bäst”. Medverkade gjorde Line Holst, KvinFo – dansk expertdatabas, Lina Thomsgård, Rättviseförmedlingen, Gunnar Falck, enhetschef Västerbottens-Kuriren, samt Maria Edström som var moderator. Paneldeltagarna diskuterade hur databaser med kontaktuppgifter till kvinnliga experter kan bidra till ökad mångfald bland rösterna i medierna. Seminariet direktsändes i SVT Forum.

Ekonomisk tillväxt och innovation med mångfald, Malmö 24-25 april

Med anledning av 2011 års tema Innovation kontaktades sekretariatet av arrangören till konferensen Ekonomisk tillväxt och innovation med mångfald 24-25 april 2012. Både sekretariatet och Jämställ.nu involverades på olika sätt. Sekretariatet genom att anordna ett seminarium om Genus och design, där Maria Edström, forskningssekreterare, modererade. De forskare som presenterade sin forskning var Åsa Ståhl och Kristina Lindström, doktorander i Medie- och kommunikationsvetenskap respektive Interaktionsdesign, Malmö högskola, samt Designforskarskolan, Karin Ehrnberger, Industridesign, KTH samt Kerstin Hindrum, Svenskt marintekniskt forum. Seminariet fick mycket gott mottagande på en konferens med majoriteten deltagare från näringslivet som inte tidigare hade stött på den här typen av kunskap/forskning.

Högskoleverkets kvalitetskonferens, Göteborg 30 maj-1 juni

Sekretariatet arrangerade två seminarier på Högskoleverkets kvalitetskonferens Kunskapssamhället en illusion?:

– ”Könssegregerat arbetsliv – könssegregerad utbildning?”
Seminariets diskuterade hur den könssegregerade arbetsmarknaden kan brytas och vilket ansvar gymnasie- och högskoleutbildningar har. Medverkande var Sofia B. Karlsson, sociolog och jämställdhetskonsult, Andreas Ottemo, doktorand i pedagogik, Göteborgs universitet, och Caroline Berggren, fil dr i pedagogik, Göteborgs universitet.

– ”Så utbildas morgondagens lärare för en jämställd skola”
Seminariet belyste vilka problem det kan finnas i dagens lärarutbildningar och möjliga vägar för att integrera genuskunskap i utbildningen av morgondagens lärare. Medverkande var Maria Hedlin, fil dr i pedagogik, Linnéuniversitetet, Mia Heikkilä, fil dr i pedagogik, Skolverket, och Magnus Åberg, fil dr i etnologi, Karlstads universitet.

Bok och Bibliotek, Göteborg 27-30 september

Sekretariatet satsade detta år på en monter med fler medutställare än tidigare och med fler aktiviteter, som till exempel jämställdhetsquiz, filmvisning, samt ett program på en monterscen. Medverkade gjorde Jämställ.nu, Kvinnsam, Nordisk kvinnolitteratur på nätet samt tidskrifterna Nora, Norma, Tidskrift för genusvetenskap och Lambda Nordica.

På monterscenen höll Nordisk kvinnolitteratur en serie med kända författare och journalister som talade om sin kvinnliga favoritförfattare i den nordiska litteraturhistorien, intervjuer hölls med tidskriftsredaktörer och tidskrifterna själva ordnade korta föreläsningar på bland annat tema crip, queer samt antifeminism och terrorism.