År 2014

Verksamhetsåret 2014 ägnades åt en omfattande översyn av den egna organisationen, dess syfte, uppdrag och verksamhet. Oxford Research utvärderade sekretariatet och vi genomförde en egen genomlysning av organisationen, för att ta tillvara på det bästa med Nationella sekretariatet för genusforskning, men också berika och bredda vår verksamhet.

Även sekretariatets webbplats Genus.se har omstrukturerats under året, för att bättre spegla den nya organisationen. Webbplatsen har uppdaterats för att bättre tydliggöra sekretariatets uppdrag och pågående verksamhet. Dessutom har delarna med information om sekretariatets jämställdhetsuppdrag utökats.

Projekt och arrangemang

Under 2014 startade sekretariatet ett projekt som kartlägger och analyserar hur genus och jämställdhet hanteras i forskningsberedningsprocessen. Projektet är tredelat och kommer resultera i en forskningsöversikt som presenterar och analyserar nationell och internationell forskning om genus och jämställdhet i forskningsberedningsprocesser, en kartläggning av styrning av forskningsfinansiering samt en handbok med ”best practices”.

Sekretariatet har både arrangerat och deltagit i flera arrangemang, möten och nätverk under verksamhetsåret. Bland dem utmärker sig Sveriges största genusforskarkonferens, g14, som sekretariatet arrangerade tillsammans med Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet och Sveriges Genusforskarförbund. Konferensen, som hade temat Att utmana makten, samlade cirka 300 forskare, lärare, studenter och praktiker i Umeå under tre dagar.

Publikationer och jämställdhetsintegrering

Under 2014 har del två och del fyra i sekretariatets skriftserie om genusvetenskap publicerats. Del två, Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, trycktes i 500 exemplar och spreds bland annat genom Nordiskt Forum. Skriften var också utgångspunkten för olika arrangemang under forumet. Del fyra, Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, trycktes efter sommaren och spreds bland annat på Bokmässan.

Nationella sekretariatet för genusforskning har under året fortsatt stödja 18 myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. I uppdraget har det bland annat ingått att erbjuda stöd i planering och genomförande av myndigheternas uppdrag, samordna kompetenshöjande insatser och anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Sekretariatet har även fått i uppdrag av regeringen att fortsätta den operativa driften av Jämställ.nu under 2014. Jämställ.nu har fungerat som en plattform för JiM-stödet genom att sprida resultat och erfarenheter från myndigheternas arbete.

Sekretariatets arbete i Norden

NIKK har lanserat inte mindre än två nya webbportaler under 2014, GenderFund.org och GenderJob.org, en unik samverkanssatsning som bygger på NING-nätverkets samarbete kring den nordiska kalendern.

Under 2014 har den andra delen av projektet Deltid i Norden genomförts. Rapporten Part-time Work in the Nordic Region II utkom i TemaNord-serien och en avslutande konferens hölls i november i Reykjavík.

GIG

Även Centrum för genusforskning (GIG) har utvärderats under verksamhetsåret. Utvärderingen gjordes som en självutvärdering och lämnades till rektorn tillsammans med en ansökan om fortsatt finansiering av GIG i ytterligare tre år. Ansökan beviljades och beslutet innebar att GIG kvarstår som centrum vid Göteborgs universitet under kommande treårsperiod, 2015-2017.