Call for papers

Konferensen välkomnar abstracts för muntlig presentation och posterpresentation. I Call for papers finns fem panelförslag som presenteras nedan. Det går också bra att lämna in abstract utan att indikera särskild panel. Vi önskar med denna konferens att se en bredd på deltagarlistan, liksom på presentationerna.

1. Akademin i en nyliberal tid

I dagens samhälle har marknadens ideal i allt högre utsträckning kommit att prägla det vi kallar det offentliga, något som bland annat har inneburit en utveckling där det politiska, i termer av konflikter och motsättningar, allt mer får stå tillbaka för de ekonomiskt ”rätta” lösningarna. Liknande trender har också kommit att prägla akademi och forskning, vilket bland annat har medfört olika former av redovisningskrav, från redovisning av forskningsresultat i antalet refereegranskade tidskriftsartiklar till självvärderingar och krav på studenters anställningsbarhet. Ledord som konkurrens, excellens och forskningens nytta innebär utmaningar för kritiska forskare från alla ämnesområden. Temat välkomnar papers som undersöker betydelserna av de diskurser som präglar akademin i dag, som studerar hur förändringar i akademin kan förstås i relation till både traditioner inom akademin och mer övergripande samhällsförändringar av offentlig politik samt bidrag som diskuterar den feministiska forskningens/genusforskningens möjligheter och utmaningar i dagens akademi.

2. Genusteori – genuspolitik i en glokal värld

Hur kan nya och gamla teoretiska, politiska och konstnärliga verktyg användas och utvecklas för att förstå och förändra en värld som präglas av komplexa ojämlika maktstrukturer och maktordningar, lokalt, nationellt, transnationellt och globalt? Vad sker i nationens inre när Sverige framställs som ett internationellt föredöme när det gäller demokrati, rättvisa, sekularism och jämställdhet? Hur införlivas raskritiska-, queer-, ny-materialfeministiska, affektions- och intersektionalitetsteorier i kampen för en bättre värld överallt och för alla? Temat välkomnar presentationer utifrån empiriska studier, och teoretiska eller politiska reflektioner över diverse produktioner av kategorier, subjekt och diskurser i en glokal värld.

3. Exkludering och nya sociala hierarkier: interventioner mot våld och orättvisa

Hur förändras föreställningar om och organisation av arbete, familj, medborgarskap, hälsa, kroppar och sexualiteter i en tid som präglas av en ökad global mobilitet av såväl kapital som människor och av ett förstärkt marknadsliberalt ekonomiskt system? Hur kan nya former av sociala hierarkier och kränkningar, exkludering, exploatering och diskriminering studeras, synliggöras och utmanas? Hur kan genusforskning studera kopplingarna mellan ökade sociala klyftor och växande ohälsa? Vilka uttryck tar sig det symboliska, politiska och fysiska våldet och vad får det för konsekvenser, exempelvis för hälsa? Hur sker normaliserings- och rasifieringsprocesser inom olika arenor som exempelvis utbildning, sjukvård, kulturliv och arbetsliv? Temat välkomnar presentationer som undersöker sociala, kulturella och medicinska effekter av politiska, ekonomiska och kulturella förändringar och rörelser i samtiden. Temat söker även diskussioner omkring social rättvisa, alternativa former av agentskap och nya plattformar för aktion som kan motarbeta exkludering och bryta ner nya sociala hierarkier.

4. Aktivism och genusforskning

Vad betyder aktivism idag? Vilken är relationen mellan genusforskning, aktivism, sociala rörelser och policyskapande? Hur kan vi medverka i och utveckla fungerande former och metoder för kollektiv organisering? Vilka kopplingar finns det mellan missnöje, intolerans, extremism och stärkta former av dominans, kontroll och makt, liksom en ökad segregering och sårbarhet hos grupper och individer i dagens samhälle? Detta tema välkomnar presentationer som analyserar dessa motsägelsefulla processer liksom diskussioner av genusforskningens och den genuspolitiska aktivismens relationer till varandra, deras roll och funktion i en tid som präglas av en allt starkare betoning på individuell framgång och konkurrens. Vilka är dagens sårbara subjekt och hur kan kritiska undersökningar av detta bidra till ökad social rättvisa?

5. Gränser: Platsens politik

Hur påverkas vi av den plats vi verkar i och hur påverkar vi – medvetet eller omedvetet – det sociala rummet? Vilken roll spelar frågor om privilegium, ansvar och (själv)kritik inom olika former av kritisk teori och solidarisk politik? Hur kan vi förstå de konflikter som uppstår mellan olika rättviseprojekt? Vilka förväntningar om samhörighet och vilka visioner om förändring finns bland genusforskare och genuspolitiska aktivister och vilka effekter skapas av dessa förväntningar? Temat välkomnar presentationer som diskuterar platsens och rummets betydelse för möjligheten att uppnå förändring. Hur kan ett undersökande av olika former av gränser, exempelvis geografiska, ämnesmässiga, materiella-språkliga och/eller affektiva gränser, ge oss en djupare förståelse av vår egen praktik och dess exkluderingar, och en djupare förståelse av möten och ömsesidiga utbyten?