Diskurs

Ordet diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Inte bestämt på så sätt att det regleras juridiskt, utan på ett sätt som justeras genom det sociala samspelet. Diskurser sätter alltså gränser för vad som kan tänkas och sägas, men hur, och vilka, reglerar diskurserna? Den frågan pekar mot att ojämlika maktdimensioner påverkar vilka samtal och verklighetsuppfattningar som görs möjliga och sanna. Ett sätt att förstå hur regleringen sker är att inte bara tänka på språk som beskrivande utan också som en praktik. Det vill säga, genom det som sägs så görs också någonting, det får konkreta konsekvenser i människors liv. Oftast är en diskurs dominerande i ett visst samhälle/plats vid en viss tid men flera diskurser pågår parallellt och ändras beroende på var du befinner dig och vid vilken historisk tid.

Ett exempel är den migrationspolitiska diskurs som finns i Sverige idag. Den dominerande migrationspolitiska diskursen i Sverige har varit att alla människor har rätt att söka asyl och få sin asylansökan prövad. Sverige skulle vara ett land som stod upp för grundläggande mänskliga rättigheter och en humanitär flyktingpolitik. Denna diskurs har aldrig delats av alla invånare i Sverige, men politiskt och i stora delar av samhället var det den dominerande diskursen (se även hegemoni). Den har byggt på en viss verklighetsuppfattning, samt om vad som är sant och möjligt i denna verklighet. I och med en stor flyktingström från krigsdrabbade länder runt om i världen under hösten 2015, förändrades samtalet och Sverige ”stängde sina gränser”. Den dominerande diskursen började då handla mer och mer om svenska medborgares och Sveriges institutioners behov av andrum. Inte heller denna diskurs delas av alla invånare i Sverige, men politiskt och i stora delar av samhället är det den dominerande diskursen. Vi märker den förändrade diskursen genom till exempel vilka frågor som ställs i nyhets- och debattprogram, vad som skrivs i tidningarna och den politiska retoriken. Även denna diskurs bygger på en viss verklighetsuppfattning, samt om vad som är sant och möjligt i denna verklighet.